Firma dako

Każdy przedsiębiorca, w naukę obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe marki to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki i budowle, maszyny, środki transportu, meble i kolejne urządzenia, których cena w sezonie ich wzięcia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset jasnych a wymaga on stanowić współwłasnością lub własnością podatnika czy firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych jest w miesiącu, w jakim stał on zdobyty.

Ewidencja środków trwałych pewno być zwracana w sztuce nabytej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych kartach z odpowiednimi rubrykami z komputera, na kartach ręcznie stworzonych z narysowanymi tabelkami bądź w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą liczyć wszystkie potrzebne do zarejestrowania dane. Powodem jest ręczne wypełnianie używanego w spółce dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na platformie dokumentów, które zawierają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna zawierać: liczbę porządkową, datę nabycia i dopuszczenia do spożycia, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (uzależniona istnieje z lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, aktualną kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z przyczyną jej wykonania. W wypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Pamiętając o działającej ustawie, firma musi zachować wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.