Jak wyglada szkolenie atex

mikroskopy stereoskopowe

Atex training to kurs przeprowadzany przez najlepszych ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego, wybuchowego i procesowego. Są to kilkunastoletni praktycy, których wiedza i umiejętności zostały zatwierdzone m. in. przez ośrodek certyfikacji Głównego Instytutu Górnictwa mieszczący się w Katowicach.

Celem tego szkolenia jest poznanie pracowników z głównymi zagadnieniami, które są związane z bezpieczeństwem wybuchowym tak aby mogli oni w pełni świadomie i odpowiedzialnie spełniać swoje obowiązki na stanowiskach, na których jest możliwość zagrożenia wybuchem.

Program szkolenia dopasowywany jest indywidualnie – propozycja programu wysyłana jest do konsumenta, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby,  branże, oraz specyfikę występujących zagrożeń.

Szkolenia są prowadzone w lokalizacji dogodnej dla klienta – ułatwia to organizację tego przedsięwzięcia pozbywają się konieczność wysyłania pracowników w delegację.

Obowiązek przeszkolenia osób wykonujących pracę w miejscach, w których istnieje możliwość pojawienia się atmosfery wybuchowej wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie małych wymagań, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy, wiążących się z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, 2010 r. poz. 931).

Koszt przeprowadzenia szkolenia uzgadniany jet indywidualnie w zależności od zakresu szkolenia oraz liczby pracowników przewidzianych do udziału w nim.

W przypadku używania lub magazynowania substancji mogących tworzyć atmosfery wybuchowe z tlenem, czyli gazy, ciecze, ciała stałe o wielkim stopniu rozdrobnienia – pyłki, frakcje lotne, pracodawca musi opracować ocenę zagrożenia wybuchem.

Dokument konieczny jest zgodnie z § 37 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. dotyczący ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i obszarów i obejmuje w swoim zakresem:

– zaznaczenie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
– wskazanie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych danych stref zagrożenia wybuchem,
– wykonanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej,
– zaznaczenie czynników mogących spowodować zapłon w strefach zagrożonych wybuchem.

Organem administracji publicznej, który weryfikuje wykonanie i zgodność oceny zagrożenia wybuchem jest właściwy miejscowo Komendant Powiatowy lub Miejski Państwowej Straży Pożarnej.