Potrzeba wykonania oceny zagrozenia wybuchem

W niektórych przedsiębiorstwach i firmach stosuje się lub magazynuje się substancje, które mogą być odpowiedzialne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą to w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze oraz ciała stałe o dużym stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich okolicznościach pracodawcy są zobowiązani do dokonania oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na pomieszczenia i miejsca, gdzie pojawia się największe zagrożenia wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem powinny być również wskazane w przestrzeniach i pomieszczeniach zewnętrznych. Dodatkowo wymaga się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, która będzie klasyfikować i jednocześnie wskazywać czynniki, które mogą inicjować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być dokonana na podstawie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem dokonuje się charakterystyki obiektu. Wskazuje się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Analizuje się czynniki, które mogą prowadzić do powstania pożaru lub wybuchu. Opracowuje się środki i sposoby, dzięki którym możliwe będzie zmniejszenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Szacuje się jaka jest liczba substancji palnych, które mogą stać się źródłem potencjalnego wybuchu. Wprowadza się innowacyjne rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.