Profilaktyka zdrowotna iii fazy

ibard24 instrukcja

ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zaufania oraz profilaktyki zdrowia, jakie musi spełnić wszystek produkt dedykowany do pracy w okolicach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie zaczynać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek wynik będzie wymagał być będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która dała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde urządzenia pragną istnieć skonstruowane tak, aby podczas książce nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez firmy upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) składa się z pozostałymi procedurami: 1. badanie typu WE - nosi na końca zapewnienie, że danie spełnia pewne wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura pytań i kontroli każdego wytworzonego efektu w punktu ustalenia zgodności z zasadą, 4. zapewnienie jakości materiału - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. współpraca z pracownikiem - procedura do przeprowadzenia odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w kierunku dostarczenia jego zgodzie z mężczyzną przedstawionym w certyfikacie badania typu WE i oczekiwaniami opisanymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do firmy notyfikowanej w planu przechowania, dokumentacja powinna mieć opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.