Tlumacz y

Zapewne najbardziej charakterystycznym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza stanowi wtedy, że może istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co czyni przekład procesem spokojnym i nieomal automatycznym. Niestety, realia okazują się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje również w możliwości, jak też częstokroć jest zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów i sposobów użycia obu języków. Wielu początkujących w naszych zawodu tłumaczy wychodzi z fałszywego założenia, iż ich działalność uznawana jest do kategorii nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że stoją ścisłe związki pomiędzy określonymi charakterami i ruchami w oryginalnych językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest trwanie, iż są niezmienne formy tłumaczenia, jakie można powielać jak w kryptografii.

Praca tłumacza nie nie polega wyłącznie na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym i docelowym przy zachowaniu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w jak nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do działania z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi także tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów jeszcze jest unowocześniania i implementowane są nowatorskie rozwiązania, to tłumaczenie maszynowe potem nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz powszechnie wprowadzane jest profesjonalne oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które usprawnia proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

O ekspertów w długich miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż tłumaczenie to stanowisko skomplikowane, które musi od autora przekładu dużej wiedzy, wielkiego zaangażowania oraz przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami istnieją jednak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które oprócz komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na jakie znajduje tłumacz angielskiego cechuje się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka oryginalnego i ostatniego w terminach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy wychodzące z dalekich języków brzmią prawie jednakowo, pomagaj ich znaczenia pokazują się diametralnie inne, dlatego tłumacz musi być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, ale zarówno pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.