Zagrozenie wybuchem prezentacja

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE - to zdecydowanie Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów dedykowanych do wprowadzania w strefach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest wysoka większość maszyn i urządzeń używanych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy narzędzi oraz systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Też do niedawna przepisy dotyczące bezpieczeństwa w konkretnych państwach Unii Europejskiej różniły się między sobą, co miało duże utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi. Spośród ostatniego warunku powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe wzory i zdecydowanie ułatwiła obieg artykułów w Grupie Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym punktem dyrektywy ATEX jest zapewnienie wolnego przepływu towarów zapewniających duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń przeznaczonych do książce w dziedzinach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która wpisałam w działanie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną też ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, jaka z zmianie dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa pracy w miejscach, gdzie jest ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła zmuszać do 1 lipca 2003 roku oraz zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne) numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej symbol wykonania przeciwwybuchowego grupa wybuchowości kategoria urządzenia rodzaj ochrony przeciwwybuchowej podgrupa wybuchowości klasa temperatur

Polecamy szkolenia Atex