Zagrozenie wybuchem strefa

Aktualnie prawomocna dyrektywa ATEX 94/9/WE uchwalona przez Parlament Europejski i Poradę w dniu 23 marca 1994 dotyczy zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej w istocie urządzeń oraz systemów ochronnych oddanych do celu w powierzchniach zagrożonych eksplozją. Uchwalenie dyrektywy ATEX było wskazana ze względu na niezgodność wcześniejszych przepisów prawych obowiązujących w drugich państwach UE. Aczkolwiek omawiana dyrektywa ATEX nie nie była kluczową klasą ujednolicenia ochrony przeciwwybuchowej w regionach Unii Europejskiej, albowiem od mało dwóch dekad obowiązywało kilka zasad tzw. starego podejścia dotyczącego swobody obrotu towarami ujętymi dziś w dyrektywie ATEX 94/9/WE.

Rzeczona dyrektywa ATEX 94/9/WE od 1 lipca 2003 roku jest jedyne obligatoryjne rozporządzenie otrzymane we wszystkich państwach Unii Europejskiej, które mówi zapewnienia bezpieczeństwa w powierzchniach zagrożonych eksplozją. Wraz z dniem wpadnięcia w bycie dyrektywy ATEX 94/9/WE stare rozporządzenia mówiące to samo zagadnienie oraz odpowiednie przepisy krajowe obowiązujące jeszcze w wszelkiej Wspólnocie Europejskiej zostały unieważnione. To jedno mieszkanie się wraz z dniem 20 kwietnia 2016 roku, kiedy ten przepis zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.

W dniu 26 lutego 2014 roku stała uznana dyrektywa ATEX Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich wiążących się do urządzeń oraz systemów ochronnych oddanych do gruntu w sferze potencjalnie wybuchowej. Musi ona stać zaimplementowana we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej do 20 kwietnia 2016 roku. Jak teraz zostało powiedziane, dyrektywa ATEX ma wykorzystanie do sprzętów tudzież systemów ochronnych przeznaczonych do wykorzystania w znaczeniach zagrożonych ewentualną eksplozją. Poniżej znajduje się natomiast link do zasad najnowszej możliwości dyrektywy ATEX :

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ATEX 2014/34/UE